REGULAMIN
WYDZIAŁ LEKARSKI
KIERUNEK:  Higiena stomatologiczna


1. Ćwiczenia w Katedrze Histologii i Embriologii UM w Lublinie rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie według harmonogramu zajęć. Studenci obowiązani są posiadać: biały fartuch, obuwie zamienne lub ochraniacze.
2. W trakcie ćwiczeń studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe tkanek i narządów, omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia. Obowiązkowe jest posiadanie zeszytu do ćwiczeń z przedmiotu oraz zestawu kolorowych kredek.
3.  Zaliczenie przedmiotu ma miejsce po zakończeniu cyklu ćwiczeń wynikających z programu nauczania. Zaliczenie przedmiotu Histologia z embriologią i cytofizjologią odbywa się nap odstawie (§21 i §22 Regulaminu studiów):
a. Zaliczenia wszystkich testów ćwiczeniowych i osiągnięcia minimum punktowego (zgodnie z systemem punktowym nauczania przedmiotu).
b. Zaliczenia testu zaliczeniowego i osiągnięcia minimum punktowego (zgodnie z systemem punktowym nauczania przedmiotu).
c. Zaliczenia zaliczenia praktycznego
d. Obecności na ćwiczeniach
e. Prowadzenia zeszytu z wykonanymi prawidłowo rysunkami
f.  Pozytywnej oceny postawy studenta dokonanej przez osoby prowadzące ćwiczenia w trakcie obu semestrów.

4. Nieobecności nieusprawiedliwione:
Student może mieć maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną nieobecność  w czasie całego cyklu nauczania: histologii, embriologii i cytofizjologii. Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona stanowi podstawę do braku zaliczenia przedmiotu (§21 regulaminu studiów) Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona to od punktacji semestralnej studentowi odejmuje się 3 punkty bez możliwości poprawy.

5.  Nieobecności usprawiedliwione:
Student może mieć maksymalnie jedną usprawiedliwioną nieobecność  w czasie całego cyklu nauczania: histologii, embriologii i cytofizjologii.
W przypadkach losowych, których skutkiem jest większa liczba usprawiedliwionych nieobecności o kontynuacji nauki decyduje Kierownik Katedry.
Usprawiedliwienie nieobecności stanowią:
a. Zaświadczenia lekarskie
b.  Zaświadczenia Dziekana lub Prorektora ds. Kształcenia (nieobecność ta nie jest wliczana do limitu nieobecności usprawiedliwionych).
Usprawiedliwienie na podstawie zaświadczenia lekarskiego student przedstawia w ciągu 7 dni od zaistniałej nieobecności. Po tym okresie nie będą honorowane.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student może  zaliczyć ćwiczenie w tygodniu następującym po nieobecności u swojego asystenta.

6. Brak zaliczenia przedmiotu dotyczy studentów którzy:
a. Przekroczyli liczbę nieobecności wymienioną w punkcie 4 i 5 regulaminu
b. Nie zaliczyli zaległych ćwiczeń w terminie do końca sesji
c.  Wykazują brak postępów w nauce ( otrzymanie 0 punktów za więcej niż 2 testy ćwiczeniowe,
d.  Uzyskali negatywna ocenę dotyczącą postawy studenta.

7. Student ma możliwość poprawy niezaliczonych testów w trakcie ćwiczeń (maksymalnie dwóch) po uzgodnieniu z osobą prowadzącą ćwiczenia.

8. Zaliczenie przedmiotu w przypadku braku osiągnięcia minimum punktowego:
Studenci którzy po przystąpieniu do wszystkich testów ćwiczeniowych i zaliczeniowych w danym semestrze nie osiągnęli minimum punktowego mają możliwość zaliczenia treści programowych przystępując do zaliczenia całego semestru w formie testu lub odpowiedzi ustnej.

9. Ocena postawy studenta jest dokonywana w każdym semestrze przez osobę prowadzącą ćwiczenia. Ocenie podlega aktywność na ćwiczeniach, współpraca z osobą prowadzącą ćwiczenia oraz innymi studentami, jak również kultura osobista. Za aktywność w czasie ćwiczeń nauczyciel akademicki może przyznać dwa punkty dodatkowo za dane ćwiczenie. W przypadku rażąco negatywnego zachowania student może zostać oceniony negatywnie.

10. Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń, lub przenoszenia terminów ćwiczeń. W wyjątkowych przypadka o zmianach decyduje Kierownik Katedry.

11. Wynoszenie z sal ćwiczeniowych mikroskopów lub ich części, jak również preparatów jest zakazane.

12. Wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych będących własnością Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii za pomocą aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych jest zabronione.

13. Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie ćwiczeń jest niedozwolone , w trakcie tych zajęć studenci są proszeni o ich wyłączenie.

14. Cykl nauczania kończy się zaliczeniem z oceną, która jest zależna od ilości zgromadzonych punktów:
15. Pracownicy Katedry nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste  pozostawione na terenie Zakładu.

16. Wszystkie skargi i wnioski studenci mogą składać formie pisemnej lub ustnej do Kierownika jednostki.

Program ćwiczeń

System oceny punktowej


Powrót