Regulamin na rok akademicki 2019/2020.

WYDZIAŁ LEKARSKI,
KIERUNEK: LEKARSKI  ROK I, SEMESTR I i II.

                
1. Ćwiczenia w Katedrze Histologii i Embriologii UM w Lublinie rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie według harmonogramu zajęć. Studenci obowiązani są posiadać: biały fartuch, obuwie zamienne lub ochraniacze.

2. W trakcie ćwiczeń studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe i omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia. Obowiązkowe jest posiadanie zeszytu do ćwiczeń z przedmiotu oraz zestawu kolorowych kredek.

3. Zaliczenie przedmiotu ma miejsce po zakończeniu cyklu ćwiczeń wynikającego z programu nauczania. Zaliczenie przedmiotu Histologia z embriologią i cytofizjologią odbywa się na podstawie (§ 21 i § 22 Regulaminu studiów):
a) zaliczenia wszystkich testów ćwiczeniowych i osiągnięcia minimum punktowego (zgodnie z systemem punktowym nauczania przedmiotu)
b) zaliczenia wszystkich testów zaliczeniowych i osiągnięcia minimum punktowego (zgodnie z systemem punktowym nauczania przedmiotu)
c) zaliczenia wszystkich zaliczeń praktycznych
d) obecności na ćwiczeniach
e) prowadzenia zeszytu z wykonanymi prawidłowo rysunkami
f) pozytywnej oceny postawy studenta dokonanej przez osoby prowadzące ćwiczenia w trakcie obu semestrów.

4. Nieobecności nieusprawiedliwione:
Student może mieć maksymalnie jedną (1)  nieobecność nieusprawiedliwioną  w trakcie całego cyklu nauczania przedmiotu (łącznie semestr I i II). Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona stanowi podstawę do braku zaliczenia przedmiotu (§ 21 Regulaminu Studiów). Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona to od punktacji semestralnej studentowi odejmuje się 3 punkty, natomiast materiał z danego ćwiczenia powinien być zaliczony w terminie wyznaczonym przez asystenta, ale nie póżniej niż do końca danego moduły.

5. Nieobecności usprawiedliwione:
Student może mieć co najwyżej trzy (3) nieobecności usprawiedliwione  w czasie całego cyklu nauczania przedmiotu (łącznie I i II semestr).
W przypadkach losowych, których skutkiem jest większa liczba usprawiedliwionych nieobecności o kontynuacji nauki decyduje Kierownik Katedry.
Usprawiedliwienie nieobecności stanowią:
a) zaświadczenie lekarskie
b) zaświadczenie Dziekana lub Prorektora ds. Kształcenia (nieobecność ta nie jest wliczana do limitu nieobecności usprawiedliwionych).
Usprawiedliwienie na podstawie zaświadczenia lekarskiego student przedstawia w ciągu 7 dni od zaistniałej nieobecności. W okresie późniejszym nie będą one honorowane.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studentowi przysługuje możliwość zaliczenia testu ćwiczeniowego na następujących po nieobecności ćwiczeniach lub w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą ćwiczenia.

6.  Brak zaliczenia przedmiotu histologia z embriologią i cytofizjologią   dotyczy studentów, którzy:
a) przekroczyli liczbę nieobecności wymienioną w punkcie 4 i 5 Regulaminu
b) nie zaliczyli zaległych ćwiczeń lub zaliczeń w terminie do końca sesji poprawkowej w semestrze zimowym (semestr I) lub do końca sesji letniej (semestr II)
c) wykazują brak postępów w nauce
d)uzyskali negatywną ocenę dotyczącą postawy dokonaną w kwestionariuszu oceny w trakcie obu semestrów.
Za brak postępów w nauce uważa się:
a) otrzymanie 0 punktów za więcej niż trzy (3) testy ćwiczeniowe w semestrze
b) niezaliczenie więcej niż dwóch (2) testów zaliczeniowych w semestrze
  
7. Zaliczanie zaległych testów ćwiczeniowych lub zaliczeniowych:
Student ma możliwość poprawy niezaliczonych testów ćwiczeniowych w trakcie ćwiczeń z przedmiotu, ale nie później niż na ćwiczeniu poprzedzającym zaliczenie danej treści programowej.
Student ma możliwość poprawy niezaliczonych testów zaliczeniowych    (maksymalnie dwóch w trakcie jednego semestru) w trakcie ostatniego ćwiczenia poprawkowego lub dodatkowo w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą ćwiczenia. Student ma możliwość poprawy zaliczenia praktycznego w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zaliczenie w czasie 2 tygodni ćwiczeniowych następujących po niezdanym zaliczeniu. Do poprawy zaliczenia praktycznego student może podchodzić dwukrotnie.
Zaliczanie zaległych testów ćwiczeniowych lub zaliczeniowych po     zakończeniu semestru:
Student ma prawo do zaliczania zaległości do końca sesji poprawkowej w semestrze I (zimowym) oraz do końca sesji letniej w semestrze II (letnim). W przypadku zaliczania po zakończeniu semestru II (letniego) kończącego cykl nauczania student otrzymuje ocenę niedostateczną w terminie egzaminu w sesji letniej i ma prawo do przystąpienia do egzaminu I terminie poprawkowym.

8. Zaliczenie przedmiotu w przypadku  braku osiągnięcia minimum punktowego:
Studenci, którzy po przystąpieniu do wszystkich testów ćwiczeniowych i zaliczeniowych w danym semestrze nie osiągnęli minimum punktowego mają możliwość zaliczenia treści programowych przystępując do zaliczenia całego semestru w formie testu lub odpowiedzi ustnej.

9. Ocena postawy studenta jest dokonywana w każdym semestrze przez osobę prowadzącą ćwiczenia. Ocenie podlega aktywność na ćwiczeniach, współpraca z osobą prowadzącą ćwiczenia oraz innymi studentami, jak również kultura osobista. Za aktywność w czasie ćwiczeń nauczyciel akademicki może przyznać 2 punkty dodatkowo za dane ćwiczenie. W przypadku rażąco negatywnego zachowania student może zostać oceniony negatywnie.

10. Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń. Nie ma możliwości przenoszenia terminu ćwiczeń, zaliczeń oraz egzaminu końcowego. W wyjątkowych przypadkach (dni lub godziny rektorskie) zmiana terminu ćwiczeń oraz zaliczeń może nastąpić za zgodą Kierownika Katedry Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej.
11. Studenci są zobowiązani do zapoznania się z :
-regulaminem wewnętrznym Katedry oraz Systemem Oceny Punktowej Studentów i wynikających z niego Kryteriów zaliczenia przedmiotu
- regulaminem porządkowym oraz przepisami BHP obowiązującymi na sali ćwiczeń
-instrukcją przeciwpożarową obowiązującą w budynku Collegium Medicum
oraz udokumentowania tego przez złożenie podpisu w Karcie Ćwiczeń na pierwszym ćwiczeniu z przedmiotu.
12. Wynoszenie z sal ćwiczeniowych mikroskopów lub ich części, jak również preparatów jest zakazane.


13. Wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych będących własnością Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii za pomocą aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych jest zabronione.

14.  Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie ćwiczeń jest niedozwolone, w trakcie tych zajęć studenci są proszeni o ich wyłączenie.

15. Egzamin z przedmiotu Histologia i Embriologia i Cytofizjologia:
Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest zaliczenie obu semestrów zgodnie z Systemem punktowym nauczania Histologii. Semestr I (zimowy) kończy się zaliczeniem z oceną, która zależna jest od ilości zgromadzonych punktów. Semestr II (letni) kończy się zaliczeniem bez oceny.
Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu praktycznego oraz egzaminu  teoretycznego, który ma formę testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego. Uzyskanie negatywnej oceny z egzaminu praktycznego skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej w I terminie egzaminu oraz koniecznością zdawania całości egzaminu w I terminie poprawkowym w sesji poprawkowej. Warunkiem zdania egzaminu teoretycznego jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem zdania egzaminu praktycznego jest przedstawienie 6 prawidłowych rozpoznań z zestawu 9 preparatów histologicznych i 1 elektonogramu.
Decyzja o zdanym egzaminie jest uzależniona od kierownika Katedry.

16. Pracownicy Katedry nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie Zakładu.

17. Wszystkie skargi i wnioski studenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej (protokół) do Kierownika jednostki.

Program ćwiczeń

System punktowy


Powrót