KATEDRA I  ZAKŁAD  HISTOLOGII  I  EMBRIOLOGII
Z  PRACOWNIĄ  CYTOLOGII  DOŚWIADCZALNEJ

I   WYDZIAŁ  LEKARSKI   Z  ODDZIAŁEM  STOMATOLOGICZNYM

KIERUNEK:  TECHNIKI  DENTYSTYCZNE

Regulamin :

1. Ćwiczenia w Katedrze Histologii i Embriologii UM w Lublinie rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie według harmonogramu zajęć. Studenci zobowiązani są do posiadania białego fartucha, obuwia na zmianę lub ochraniaczy.
2. W trakcie ćwiczeń studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe , omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczeń. Obowiązkowe jest posiadanie zeszytu do ćwiczeń z przedmiotu oraz zestawu kolorowych kredek.
3. Zaliczenie przedmiotu ma miejsce po zakończeniu cyklu ćwiczeń wynikającego z programu nauczania.
4. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:
a) obecności na wszystkich ćwiczeniach
b) prowadzenia zeszytu z prawidłowo wykonanymi rysunkami
c) zaliczenia praktycznego (prawidłowe rozpoznanie trzech z pięciu preparatów)
d) zaliczenia teoretycznego
(60% poprawnych odpowiedzi z testu teoretycznego obejmującego tematykę ćwiczeń)
e) pozytywnej oceny postawy studenta dokonanej przez osobę prowadzącą ćwiczenia
5. Brak zaliczenia przedmiotu dotyczy studentów, którzy:
a) mają  nieobecność na ćwiczeniach
b) nie uzyskali pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego
c) uzyskali negatywną ocenę swojej postawy w kwestionariuszu oceny studenta
6. Poprawa niezaliczonego testu końcowego odbywa się w terminie uzgodnionym przez osobę prowadzącą ćwiczenia.
7. Ocena postawy studenta jest dokonywana przez osobę prowadzącą ćwiczenia. Ocenie podlega aktywność na ćwiczeniach, współpraca z osobą prowadzącą ćwiczenia oraz innymi studentami  jak również kultura osobista.
8. Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń jak również  przenoszenia terminu ćwiczeń oraz zaliczeń. W wyjątkowych przypadkach (dni lub godziny rektorskie) zmiana terminu ćwiczeń oraz zaliczeń może nastąpić za zgodą Kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej.
9. Wynoszenie z sal ćwiczeniowych mikroskopów lub ich części jak również preparatów mikroskopowych  jest zakazane.
10. Wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych będących własnością Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej za pomocą aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych jest zabronione.
11. Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie ćwiczeń jest niedozwolone. Studenci są zobligowani do ich wyłączenia.
12. Pracownicy Katedry nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie Zakładu.
13. Wszystkie skargi i wnioski studenci mogą składać w formie pisemnej do Kierownika Katedry.
               

Program ćwiczeń


Powrót