REGULAMIN
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
KIERUNEK:  ANALITYKA MEDYCZNA

Ćwiczenia:
1. Ćwiczenia w Katedrze Histologii i Embriologii UM w Lublinie rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie według harmonogramu zajęć. Studenci obowiązani są posiadać: biały fartuch, obuwie zamienne lub ochraniacze.
2. W trakcie ćwiczeń studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe i omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia. Obowiązkowe jest posiadanie zeszytu do ćwiczeń z przedmiotu oraz zestawu kolorowych kredek.
3. Zaliczenie przedmiotu ma miejsce po zakończeniu cyklu ćwiczeń wynikającego z programu nauczania. Zaliczenie przedmiotu Histologia odbywa się na podstawie:
a) obecności na ćwiczeniach,
b) zaliczenia wszystkich testów ćwiczeniowych,
c) zaliczenia wszystkich testów zaliczeniowych,
d) zaliczenia wszystkich zaliczeń praktycznych,
e) prowadzenia zeszytu z wykonanymi prawidłowo rysunkami,
f)  pozytywnej oceny postawy studenta dokonanej przez osoby prowadzące ćwiczenia.
4. Punktowane są następujące elementy procesu dydaktycznego:
a) Ćwiczenia – sprawdzian obejmujący 3 pytania otwarte. Za każdą prawidłową odpowiedź w pytaniu otwartym student otrzymuje 3 pkt. Brak odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie otwarte student otrzymuje 0 pkt. Łącznie za sprawdzian można uzyskać od 0 – 9 pkt.
b) Zaliczenia cząstkowe pisemne obejmują 30 pytań (20 pytań testowych jednokrotnego wyboru i 10 pytań otwartych). Za każdą prawidłową odpowiedź – 1 pkt., łącznie za sprawdzian można uzyskać od 0-30 pkt. Brak odpowiedzi lub złe odpowiedzi na 16 pytań jest równoznaczne z uzyskaniem 0 pkt. za całe zaliczenie (wpisuje się 15 punktów i wyżej).
c) Daty i tematy zaliczeń podane są w planie ćwiczeń.
d) Zaliczenia praktyczne – rozpoznanie i orientacja w preparatach histologicznych oraz podstawowe metody badań histologicznych 0-10 pkt. Każdy prawidłowo rozpoznany preparat – 2 pkt. Warunkiem zaliczenia praktycznego jest rozpoznanie 3 z 5 preparatów mikroskopowych i uzyskanie minimum 6 punktów.
e)  Zaliczenie semestru: warunek to osiągniecie 60% punktów za sprawdziany ćwiczeniowe i 60% punktów za zaliczenia cząstkowe, a także osiągnięcie minimum punktowego za sprawdziany praktyczne.
f)   Studenci, którzy nie zdobyli wystarczającej liczby punktów do zaliczenia semestru – piszą po zakończeniu danego semestru, poprawkowy test sprawdzający obejmujący zagadnienia z wykładów i ćwiczeń.
5. Nieobecności:
a)   Nieusprawiedliwione: Student może mieć maksymalnie 1 nieobecność nieusprawiedliwioną  w trakcie całego cyklu nauczania przedmiotu. Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona stanowi podstawę do braku zaliczenia przedmiotu (§ 21 Regulaminu Studiów).
b) Usprawiedliwione: Student może mieć co najwyżej 1 nieobecność usprawiedliwioną w czasie całego cyklu nauczania przedmiotu. W przypadkach losowych, których skutkiem jest większa liczba usprawiedliwionych nieobecności o kontynuacji nauki decyduje Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej.
c) Usprawiedliwienie nieobecności stanowią: zaświadczenie lekarskie bądź zaświadczenie Dziekana lub Prorektora ds. Kształcenia (nieobecność ta nie jest wliczana do limitu nieobecności usprawiedliwionych).
d) Usprawiedliwienie na podstawie zaświadczenia lekarskiego student przedstawia w ciągu 7 dni od zaistniałej nieobecności. W okresie późniejszym nie będą one honorowane.
6. Brak zaliczenia przedmiotu Histologia dotyczy studentów, którzy:
a)   przekroczyli liczbę nieobecności wymienioną w punkcie 5 Regulaminu,
b)  nie zaliczyli zaległych zaliczeń w terminie do końca sesji poprawkowej,
c)   uzyskali negatywną ocenę dotyczącą postawy dokonaną w kwestionariuszu oceny.
7. Zaliczanie zaległych testów ćwiczeniowych i zaliczeniowych: Student ma możliwość poprawy niezaliczonych testów ćwiczeniowych i zaliczeniowych w trakcie ostatniego ćwiczenia poprawkowego lub dodatkowo w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą ćwiczenia. Student ma możliwość poprawy zaliczenia praktycznego w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zaliczenie w czasie 2 tygodni ćwiczeniowych następujących po niezdanym zaliczeniu. Do poprawy zaliczenia praktycznego student może podchodzić dwukrotnie.
8. Zaliczanie zaległych testów ćwiczeniowych i zaliczeniowych po zakończeniu semestru: Student ma prawo do zaliczania zaległości do końca sesji poprawkowej w semestrze I (zimowym).
9. Ocena postawy studenta jest dokonywana w semestrze przez osobę prowadzącą ćwiczenia. Ocenie podlega aktywność na ćwiczeniach, współpraca z osobą prowadzącą ćwiczenia oraz innymi studentami, jak również kultura osobista. W przypadku rażąco negatywnego zachowania student może zostać oceniony negatywnie.
10. Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń. Nie ma możliwości przenoszenia terminu ćwiczeń, zaliczeń oraz egzaminu końcowego. W wyjątkowych przypadkach (dni lub godziny rektorskie) zmiana terminu ćwiczeń oraz zaliczeń może nastąpić za zgodą Kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej.
Wykłady:
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Egzamin końcowy z przedmiotu:
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1. Obecność na zajęciach (ćwiczeniach, wykładach).
2. Zaliczenie semestru, czyli: zaliczenie wszystkich testów zaliczeniowych, zaliczenie wszystkich zaliczeń praktycznych, prowadzenie zeszytu z wykonanymi prawidłowo rysunkami, pozytywna oceny postawy studenta dokonana przez osoby prowadzące ćwiczenia.
3. Egzamin składa się z dwóch części (warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego):
a) części praktycznej – obejmującej 9 preparatów mikroskopowych i 1 elektronogram (za każde prawidłowe rozpoznanie – 1 pkt.)
b) części teoretycznej – test jednokrotnego wyboru składający się z 100 pytań.
4. Negatywna ocena z egzaminu praktycznego skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej w I terminie egzaminu oraz koniecznością zdawania całości egzaminu w I terminie poprawkowym. Do zdania części praktycznej egzaminu wymagane jest uzyskanie 7 punktów.
5. Podczas egzaminu oceniane będą wiedza i umiejętności studenta. Kompetencje studentów oceniane są na ćwiczeniach w oparciu o samoocenę i przedłużoną obserwację prowadzącego zajęcia.
6. Do zdania egzaminu teoretycznego wymagane jest uzyskanie ≥ 60% punktów.
7. Po zakończeniu egzaminu student ma prawo do wglądu do własnej pracy w określonym terminie uzgodnionym przed sesją ze starostą roku.
8. Student nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej z egzaminu.
9. Studenci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną mają prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej.
10. Na egzamin studenci przychodzą z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
11. Podczas trwania egzaminu testowego student może posiadać przy sobie jedynie przybory do pisania. Pozostałe rzeczy, wchodząc do sali egzaminacyjnej, studenci winni odłożyć w miejscu wskazanym przez osoby prowadzące egzamin.
12. Każda próba korzystania z urządzeń elektronicznych, materiałów naukowych czy wiedzy koleżanek/kolegów w trakcie rozwiązywania testu egzaminacyjnego jest zakazana. Złamanie tego zakazu będzie równoznaczne z odebraniem testu i wpisaniem oceny niedostatecznej do karty egzaminacyjnej.
13. Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas egzaminu skutkować będzie wpisaniem oceny niedostatecznej do karty egzaminacyjnej.
14. Nieobecność na egzaminie może być usprawiedliwiona jedynie zwolnieniem lekarskim lub rektorskim, dziekańskim przedstawionym koordynatorowi przedmiotu w ciągu 7 dni od dnia egzaminu testowego. Koordynator ustala z Kierownikiem Katedry termin dodatkowego egzaminu, a następnie informuje o tym studentów.
15. Studenci, którzy uzyskali ocenę niedostateczną będą informowani o terminie egzaminu poprawkowego.
Ponadto, na ocenę końcową składają się oceny uzyskane w toku nauczania przedmiotu dotyczące efektów w zakresie wiedzy (waga 70%), umiejętności (waga 20%) oraz kompetencji (waga 10%)

Kryterium oceniania egzaminu końcowego przedstawiono w tabeli:

Procent uzyskanych punktów z testu    Ocena
0-60    2 (ndst)
61-68    3 (dst)
69-76    3,5 (ddb)
77-84    4 (db)
85-91    4,5 (pdb)
92-100    5 (bdb)

Literatura podstawowa:
1. Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Redakcja: Maciej Zabel. Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner Wrocław 2013 rok.
Literatura uzupełniająca:
1. Histologia: W. Sawicki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2012 rok.
2. Kompendium Histologii. Cichocki T, Litwin JA, Mirecka J. WUJ, Kraków 2009
3. Histologia. Atlas cytologii i histologii. Sobotta / Hamersen. Tłumaczenie i opracowanie: Maciej Zabel.  Wydawnictwo  Elsevier Urban & Partner 2008 rok.

Program ćwiczeń

System oceny punktów


Egzamin z Histologii dla studentów Analityki Medycznej

 

03.02.2020

Egzamin praktyczny (Katedra i Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii):

godzina 8.00 grupy 1,2,3,4

godzina 8.30 grupy 5,6,7,8

godzina 9.00 grupy 9,10,11,12

Egzamin teoretyczny (Aula Collegium Medicum) godzina 9.30 (wszystkie grupy)

 

I termin poprawkowy 06.02.2020 godzina 8.30 (Katedra i Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii)

II termin poprawkowy 10.02.2020 godzina 8.30 (Katedra i Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii)