II  WYDZIAŁ  LEKARSKI  Z  ODDZIAŁEM  ANGLOJĘZYCZNYM
KIERUNEK :         BIOMEDYCYNA
PRZEDMIOT :    BIOLOGIA  KOMÓRKI              
REGULAMIN

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Ćwiczenia:
1. Ćwiczenia w Katedrze Histologii i Embriologii UM w Lublinie rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie według harmonogramu zajęć. Studenci obowiązani są posiadać: biały fartuch, obuwie zamienne lub ochraniacze.
2. W trakcie ćwiczeń studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe i omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia. Obowiązkowe jest posiadanie zeszytu do ćwiczeń z przedmiotu.
3. Zaliczenie przedmiotu ma miejsce po zakończeniu cyklu ćwiczeń wynikającego z programu nauczania. Zaliczenie    przedmiotu Histologia odbywa się na podstawie:
a) Zaliczenia wszystkich testów ćwiczeniowych,
b) Zaliczenia testu zaliczeniowego,
c) Obecności na ćwiczeniach, seminariach oraz wykładach
d) Prowadzenia zeszytu z prawidłowo wykonanymi  rysunkami,
e) Pozytywnej oceny postawy studenta dokonanej przez osoby prowadzące ćwiczenia.
4. Punktowane są następujące elementy procesu dydaktycznego:
a) Ćwiczenia – sprawdzian obejmujący 3 pytania otwarte. Za odpowiedź na pytanie otwarte student może  uzyskać od 1 do 3 pkt. Student  musi udzielić odpowiedzi na każde pytanie otwarte.  Brak odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie otwarte skutkuje otrzymaniem 0 pkt. za cały sprawdzian. Łącznie za sprawdzian można uzyskać od 0 do 9 pkt.
b) Zaliczenie pisemne obejmuje 30 pytań (20 pytań testowych jednokrotnego wyboru i 10 pytań otwartych). Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 pkt., łącznie za sprawdzian można uzyskać od 0 do 30 pkt. Brak odpowiedzi lub złe odpowiedzi na 13 pytań jest równoznaczne z uzyskaniem 0 pkt. za całe zaliczenie (warunkiem  zaliczenia jest uzyskanie minimum 18 punktów).
c) Daty i tematy zaliczeń podane są w planie ćwiczeń.
d) Zaliczenie semestru: warunek to osiągniecie minimum 60% punktów za sprawdziany ćwiczeniowe   oraz minimum 60% punktów za zaliczenie końcowe.
e) Warunkiem zaliczenia jest również przedstawienie prawidłowo prowadzonego zeszytu do ćwiczeń z rysunkami preparatów mikroskopowych i elektronogramów.
f) Studenci, którzy nie zdobyli wystarczającej liczby punktów do zaliczenia semestru – piszą po zakończeniu semestru poprawkowy test sprawdzający obejmujący zagadnienia z wykładów, seminariów i ćwiczeń.
5. Nieobecności:
a) Nieusprawiedliwione: Student może mieć maksymalnie 1 nieobecność nieusprawiedliwioną w trakcie całego cyklu nauczania przedmiotu. Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona stanowi podstawę do braku zaliczenia przedmiotu (§ 21 Regulaminu Studiów).
b) Usprawiedliwione: Student może mieć co najwyżej 1 nieobecność usprawiedliwioną w czasie całego cyklu nauczania przedmiotu. W przypadkach losowych, których skutkiem jest większa liczba usprawiedliwionych nieobecności o kontynuacji nauki decyduje Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej.
c) Usprawiedliwienie nieobecności stanowią: zaświadczenie lekarskie bądź zaświadczenie Dziekana lub Prorektora ds. Kształcenia (nieobecność ta nie jest wliczana do limitu nieobecności usprawiedliwionych).
d) Usprawiedliwienie na podstawie zaświadczenia lekarskiego student przedstawia w ciągu 7 dni od zaistniałej nieobecności. W okresie późniejszym nie będą one honorowane.
6. Brak zaliczenia przedmiotu Biologia komórki dotyczy studentów, którzy:
a) przekroczyli liczbę nieobecności wymienioną w punkcie 5 Regulaminu,
b) nie zaliczyli zaległych zaliczeń w terminie do końca sesji poprawkowej w semestrze letnim,
c) uzyskali negatywną ocenę dotyczącą postawy dokonaną w kwestionariuszu oceny.
7. Zaliczanie zaległych testów ćwiczeniowych i zaległego testu zaliczeniowego: Student ma możliwość poprawy niezaliczonych testów ćwiczeniowych i testu zaliczeniowego w trakcie ostatniego ćwiczenia poprawkowego lub dodatkowo w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą ćwiczenia.
8. Zaliczanie zaległych testów ćwiczeniowych i zaliczeniowych po zakończeniu semestru: Student ma prawo do zaliczania zaległości do końca sesji poprawkowej w semestrze II (letnim).
9. Ocena postawy studenta jest dokonywana w semestrze przez osobę prowadzącą ćwiczenia. Ocenie podlega aktywność na ćwiczeniach, współpraca z osobą prowadzącą ćwiczenia oraz innymi studentami, jak również kultura osobista. W przypadku rażąco negatywnego zachowania student może zostać oceniony negatywnie.
10. Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń. Nie ma możliwości przenoszenia terminu ćwiczeń, zaliczeń oraz egzaminu końcowego. W wyjątkowych przypadkach (dni lub godziny rektorskie) zmiana terminu ćwiczeń oraz zaliczeń może nastąpić za zgodą Kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej.
11. Wynoszenie z sal ćwiczeniowych mikroskopów lub ich części jak również preparatów mikroskopowych  jest zakazane.
12. Wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych będących własnością Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej za pomocą aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych jest zabronione.
13. Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie ćwiczeń jest niedozwolone. Studenci są zobligowani do ich wyłączenia.
14. Pracownicy Katedry nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie Zakładu.
15. Wszystkie skargi i wnioski studenci mogą składać w formie pisemnej do Kierownika Katedry.

Wykłady:
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.
Seminaria:
Obecność na seminariach jest obowiązkowa.

Egzamin końcowy z przedmiotu:
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1. Obecność na zajęciach (ćwiczeniach, wykładach, seminariach).
2. Zaliczenie semestru czyli: zaliczenie testu zaliczeniowego i testów ćwiczeniowych, prowadzenie zeszytu z wykonanymi prawidłowo rysunkami, pozytywna oceny postawy studenta dokonana przez osoby prowadzące ćwiczenia.
3. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z 50 pytań. Warunkiem zdania egzaminu teoretycznego   jest uzyskanie ≥ 60% poprawnych odpowiedzi.
4. Podczas egzaminu oceniana będzie wiedza i umiejętności studenta. Kompetencje studentów oceniane są na ćwiczeniach w oparciu o samoocenę i przedłużoną obserwację prowadzącego zajęcia.
5. Po zakończeniu egzaminu student ma prawo do wglądu do własnej pracy w określonym terminie uzgodnionym przed sesją ze starostą roku.
6. Student nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej z egzaminu.
7. Studenci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną mają prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej.
8. Na egzamin studenci przychodzą z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
9. Podczas trwania egzaminu testowego student może posiadać przy sobie jedynie przybory do pisania.   Pozostałe  rzeczy  studenci  winni  odłożyć  wchodząc  do sali  egzaminacyjnej           
( w miejscu wskazanym przez osoby prowadzące egzamin ).
10. Każda próba korzystania z urządzeń elektronicznych, materiałów naukowych czy wiedzy koleżanek/kolegów w trakcie rozwiązywania testu egzaminacyjnego jest zakazana. Złamanie tego zakazu będzie równoznaczne z odebraniem testu i wpisaniem oceny niedostatecznej do karty egzaminacyjnej.
11. Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas egzaminu skutkować będzie wpisaniem oceny niedostatecznej do karty egzaminacyjnej.
12. Nieobecność na egzaminie może być usprawiedliwiona jedynie zwolnieniem lekarskim lub rektorskim, dziekańskim przedstawionym koordynatorowi przedmiotu w ciągu 7 dni od dnia egzaminu testowego. Koordynator ustala z Kierownikiem Katedry termin dodatkowego egzaminu, a następnie informuje o tym fakcie studentów.
13. Studenci, którzy uzyskali ocenę niedostateczną będą informowani o terminie egzaminu poprawkowego.

Ponadto, na ocenę końcową składają się oceny uzyskane w toku nauczania przedmiotu dotyczące efektów w zakresie wiedzy (waga 70%), umiejętności (waga 20%) oraz kompetencji (waga 10%).

Kryterium oceniania egzaminu końcowego przedstawiono w tabeli:

Procent uzyskanych punktów z testu    Ocena
0-59    2 (ndst)
60-68    3 (dst)
69-76    3,5 (ddb)
77-84    4 (db)
85-91    4,5 (pdb)


Program ćwiczeń i seminariów


Powrót