REGULAMIN Program lekarsko-dentystyczny

1.  Ćwiczenia w Katedrze Histologii i Embriologii UM w Lublinie rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie według harmonogramu zajęć. Studenci obowiązani są posiadać: biały fartuch, obuwie zamienne lub ochraniacze.
2.  W trakcie ćwiczeń studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe tkanek i narządów, omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia. Obowiązkowe jest posiadanie zeszytu do ćwiczeń z przedmiotu oraz zestawu kolorowych kredek.
3.  Zaliczenie przedmiotu ma miejsce po zakończeniu cyklu ćwiczeń wynikających z programu nauczania. Zaliczenie przedmiotu Histologia z embriologią  odbywa się na podstawie (§21 i §22 Regulaminu studiów):
a. Zaliczenia wszystkich testów ćwiczeniowych i osiągnięcia minimum punktowego (zgodnie z systemem punktowym nauczania przedmiotu).
b. Zaliczenia wszystkich testów zaliczeniowych i osiągnięcia minimum punktowego (zgodnie z systemem punktowym nauczania przedmiotu).
c. Zaliczenia wszystkich zaliczeń praktycznych.
d. Zaliczenia wszystkich seminariów.
e. Obecności na ćwiczeniach i seminariach.
f. Prowadzenia zeszytu z wykonanymi prawidłowo rysunkami.
g. Pozytywnej oceny postawy studenta dokonanej przez osoby prowadzące ćwiczenia w trakcie obu semestrów.
4. Nieobecności nieusprawiedliwione:
Student może mieć maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną nieobecności  w czasie całego cyklu nauczania: histologii i embriologii (łącznie semestr I i II). Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona stanowi podstawę do braku zaliczenia przedmiotu (§21 regulaminu studiów) Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona to od punktacji semestralnej studentowi odejmuje się 3 punkty bez możliwości poprawy.
5. Nieobecności usprawiedliwione:
Student może mieć maksymalnie trzy usprawiedliwione nieobecności  w czasie całego cyklu nauczania: histologii, embriologii i cytofizjologii (łącznie semestr I i II).
W przypadkach losowych, których skutkiem jest większa liczba usprawiedliwionych nieobecności o kontynuacji nauki decyduje Kierownik Katedry.
Usprawiedliwienie nieobecności stanowią:
a. Zaświadczenia lekarskie.
b. Zaświadczenia Dziekana lub Prorektora ds. Kształcenia (nieobecność ta nie jest wliczana do limitu nieobecności usprawiedliwionych).
Usprawiedliwienie na podstawie zaświadczenia lekarskiego student przedstawia w ciągu 7 dni od zaistniałej nieobecności. Po tym okresie nie będą honorowane.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student może  zaliczyć ćwiczenie w tygodniu następującym po nieobecności u swojego asystenta.
6. Brak zaliczenia przedmiotu dotyczy studentów którzy:
a. Przekroczyli liczbę nieobecności wymienioną w punkcie 4 i 5 regulaminu
b. Nie zaliczyli zaległych ćwiczeń i seminariów w terminie do końca sesji
c. Wykazują brak postępów w nauce ( otrzymanie 0 punktów za więcej niż trzy testy ćwiczeniowe, niezaliczenie dwóch testów zaliczeniowych)
d. Uzyskali negatywna ocenę dotyczącą postawy studenta.
7. Student ma możliwość poprawy niezaliczonych testów w trakcie ćwiczeń (maksymalnie dwóch) po uzgodnieniu z osobą prowadzącą ćwiczenia.
8. Zaliczenie przedmiotu w przypadku braku osiągnięcia minimum punktowego:
Studenci którzy po przystąpieniu do wszystkich testów ćwiczeniowych i zaliczeniowych w danym semestrze nie osiągnęli minimum punktowego mają możliwość zaliczenia treści programowych przystępując do zaliczenia całego semestru w formie testu lub odpowiedzi ustnej.
9. Ocena postawy studenta jest dokonywana w każdym semestrze przez osobę prowadzącą ćwiczenia. Ocenie podlega aktywność na ćwiczeniach, współpraca z osobą prowadzącą ćwiczenia oraz innymi studentami, jak również kultura osobista. Za aktywność w czasie ćwiczeń nauczyciel akademicki może przyznać dwa punkty dodatkowo za dane ćwiczenie. W przypadku rażąco negatywnego zachowania student może zostać oceniony negatywnie.
10. Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń, lub przenoszenia terminów ćwiczeń. W wyjątkowych przypadkach o zmianach decyduje Kierownik Katedry.
11. Wynoszenie z sal ćwiczeniowych mikroskopów lub ich części, jak również preparatów jest zakazane.
12. Wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych będących własnością Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii za pomocą aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych jest zabronione.
13. Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie ćwiczeń jest niedozwolone , w trakcie tych zajęć studenci są proszeni o ich wyłączenie.
14.  Egzamin z przedmiotu Histologia z Embriologią :
Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest zaliczenie obu semestrów zgodnie z Systemem punktowym nauczania Histologii.

SYSTEM PUNKTOWEJ OCENY stosowany jest w celu ciągłej i obiektywnej oceny postępów w nauce histologii, embriologii i cytologii.
Punktowane są następujące elementy procesu dydaktycznego:
1. Ćwiczenia — sprawdzian obejmujący  3 pytania otwarte.
Za każdą prawidłową odpowiedź w pytaniu otwartym- student otrzymuje 3 pkt.
Brak odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie otwarte- student otrzymuje 0 pkt. za całość
sprawdzianu ćwiczeniowego
Łącznie za sprawdzian można uzyskać od 0— 9 pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania : semestr I- 72 pkt. semestr II- 72 pkt.
2. Zaliczenia cząstkowe  pisemne obejmują 30 pytań (20 pytań testowych wielokrotnego wyboru i 10 pytań otwartych)
Za każdą prawidłową odpowiedź -1 pkt. łącznie za sprawdzian można uzyskać od 0-30 pkt.
Brak odpowiedzi lub złe odpowiedzi na 16 pytań jest równoznaczne z uzyskaniem 0 pkt. za całe zaliczenie (wpisuje się 15 punktów i wyżej).
Daty i tematy zaliczeń podane są w planie ćwiczeń.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w każdym semestrze - 60 pkt.
3. Zaliczenie seminariów – prawidłowo wykonana karta pracy – zal
4. Zaliczenie praktyczne - rozpoznanie i orientacja w preparatach histologicznych oraz podstawowe metody badań histologicznych 0-10 pkt.
Każdy prawidłowo rozpoznany preparat— 2 pkt.
Warunkiem zaliczenia praktycznego jest rozpoznanie 3 z 5 preparatów histologicznych i
uzyskanie minimum 6 punktów.
Maksymalna ilość punktów możliwa do osiągnięcia w semestrze I - 10pkt, w semestrze II – 20 pkt.
OGÓLNIE:  Maksymalna ilość punktów możliwa do osiągnięcia w semestrze I – 151pkt.
                     Maksymalna ilość punktów możliwa do osiągnięcia w semestrze II –161pkt.

Zaliczenie semestru I i II: warunek to osiągniecie 60% punktów z całkowitej punktacji za sprawdziany ćwiczeniowe, cząstkowe, praktyczne i karty pracy z seminariów.
Do zaliczenia semestru I należy uzyskać minimum 90 punktów, w semestrze II minimum 96 punktów. Warunkiem zaliczenia jest również przedstawienie prawidłowo prowadzonego zeszytu do ćwiczeń z rysunkami preparatów.
Studenci, którzy nie zdobyli wystarczającej liczby punktów do zaliczenia semestru — piszą po zakończeniu danego semestru, poprawkowy test sprawdzający obejmujący zagadnienia z wykładów i ćwiczeń.
Semestr I kończy się zaliczeniem z ocen, która jest zależna od ilości zgromadzonych punktów:
144-151  -    5    (BARDZO DOBRY)
138-143 –    4,5 (PONAD DOBRY)
121-137 –    4     (DOBRY)
112–120 – 3,5  (DOŚC DOBRY)
91 – 111 -   3     (DOSTATECZNY)
< 91  -         2     (NIEDOSTATECZNY)
Semestr drugi kończy się zaliczeniem bez oceny.

EGZAMIN
Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu praktycznego oraz egzaminu teoretycznego, który ma formę testu jednokrotnego wyboru.
Warunkiem zdania egzaminu praktycznego jest prawidłowe rozpoznanie 7 z 10 preparatów ( 9 preparatów histologicznych oraz 1 elektronogramu).
Warunkiem zdania egzaminu teoretycznego jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi.
Negatywna ocena z egzaminu praktycznego skutkuje koniecznością jej poprawienia w I terminie poprawkowym oraz wpisaniem ewentualnej pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego jako I termin poprawkowy. Decyzja o zdanym egzaminie jest uzależniona od Kierownika Katedry.
Egzamin końcowy składa się ze 100 pytań testowych zamkniętych
Ocena końcowa jest zależna od ilości zdobytych punktów:
• > 95 %     5,0 (bdb)
• 86-94 %   4,5 (ponad db)
• 76-85 %   4,0 (db)
• 71-75 %   3,5 (dość db)
• 60-70 %   3,0 (dst)
• < 60 %     2,0 (ndst)

Program ćwiczeńPowrót