REGULAMIN
WYDZIAŁ PILĘGNIARSTA I NAUK O ZDROWIU
KIERUNEK:  RATOWNICTWO MEDYCZNE, Rok I, Semestr I.


1.Ćwiczenia w Katedrze Histologii i Embriologii UM w Lublinie rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie według harmonogramu zajęć. Studenci obowiązani są posiadać: biały fartuch, obuwie zamienne lub ochraniacze.
2. W trakcie ćwiczeń studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe tkanek i narządów, omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia. Obowiązkowe jest posiadanie zeszytu do ćwiczeń z przedmiotu oraz zestawu kolorowych kredek.
3. Podstawę do zaliczenia ćwiczenia stanowią poprawnie wykonane i opisane rysunki oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z zaliczenia pisemnego i praktycznego (zgodnie z Systemem punktowym nauczania Histologii).
4.Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń. Student może mieć maksymalnie 1 nieusprawiedliwioną nieobecności  w czasie całego cyklu nauczania histologii. Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona to od punktacji końcowej studentowi odejmuje się 3 punkty bez możliwości poprawy.
5. W przypadkach losowych , których skutkiem jest większa liczba usprawiedliwionych nieobecności o kontynuacji nauki decyduje Kierownik Katedry.
6.Nie ma możliwości przenoszenia terminu ćwiczeń. W wyjątkowych przypadkach (dni lub godziny rektorskie) zmiana terminu ćwiczeń oraz zaliczenia może nastąpić za zgodą Kierownika Katedry Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej.
7.Zaliczenie przedmiotu odbywa się po zakończeniu cyklu ćwiczeń wynikającego z programu nauczania zgodnie z systemem punktowym oceny nauczania histologii.
8.Wynoszenie z sal ćwiczeniowych mikroskopów lub ich części, jak również preparatów jest zakazane.
9.Wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych będących własnością Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii za pomocą aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych jest zabronione.
10.Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie ćwiczeń jest niedozwolone , w trakcie tych zajęć studenci są proszeni o ich wyłączenie.
11.Pracownicy Katedry nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste  pozostawione na terenie Zakładu.

Program ćwiczeń

System oceny punktowej


Powrót