Regulamin
                                                                                      WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
                                                                                     KIERUNEK: KOSMETOLOGIA, I rok

   

Ćwiczenia:
1.Ćwiczenia w Katedrze Histologii i Embriologii UM w Lublinie rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie według harmonogramu zajęć. Studenci obowiązani są posiadać: biały fartuch, obuwie zamienne lub ochraniacze.
2.W trakcie ćwiczeń studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe i omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia. Obowiązkowe jest posiadanie zeszytu do ćwiczeń z przedmiotu oraz zestawu kolorowych kredek.
3.Zaliczenie przedmiotu ma miejsce po zakończeniu cyklu ćwiczeń wynikającego z programu nauczania. Zaliczenie przedmiotu Histologia odbywa się na podstawie:
a) zaliczenia wszystkich testów ćwiczeniowych i seminaryjnych,
b) zaliczenia wszystkich testów zaliczeniowych,
c) zaliczenia wszystkich zaliczeń praktycznych,
d) obecności na ćwiczeniach i seminariach,
e) prowadzenia zeszytu z wykonanymi prawidłowo rysunkami,
f) pozytywnej oceny postawy studenta dokonanej przez osoby prowadzące ćwiczenia.
4. Punktowane są następujące elementy procesu dydaktycznego:
Punktowane są następujące elementy procesu dydaktycznego:

1. Ćwiczenia — sprawdzian obejmujący 3 pytania otwarte.
Za każdą prawidłową odpowiedź w pytaniu otwartym- student otrzymuje 3 pkt.
Łącznie za sprawdzian można uzyskać od 0— 9 pkt.
W ciągu semestru oceniane będą następujące ćwiczenia: nr 2, 3, 4, 6, 7, 8.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w semestrze - 54 pkt.

2. Seminarium- każde seminarium zakończone jest napisaniem przez studenta Kary Pracy, na zaliczenie. Za przygotowanie karty pracy nie otrzymujemy punków.

3. Zaliczenia cząstkowe  pisemne obejmują 30 pytań (20 pytań testowych wielokrotnego wyboru i 10 pytań otwartych)
Za każdą prawidłową odpowiedź -1 pkt. łącznie za sprawdzian można uzyskać od 0-30 pkt.
Brak odpowiedzi lub złe odpowiedzi na 16 pytań jest równoznaczne z uzyskaniem 0 pkt. za całe zaliczenie (wpisuje się 15 punktów i wyżej).
Jeżeli student uzyskał 0 punktów za jedno z zaliczeń i nie uzyskał wystarczającej liczby punktów do zaliczenia semestru może je poprawiać u asystenta prowadzącego na zaliczeniu
poprawkowym pod koniec danego semestru. Poprawiać można tylko 1 zaliczenie.
Daty i tematy zaliczeń podane są w planie ćwiczeń. Liczba zaliczeń: 2 w semestrze.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w semestrze - 60 pkt.

4. Zaliczenie praktyczne - rozpoznanie i orientacja w preparatach histologicznych oraz podstawowe metody badań histologicznych 0-10 pkt.
Każdy prawidłowo rozpoznany preparat— 2 pkt.
Warunkiem zaliczenia praktycznego jest rozpoznanie 3 z 5 preparatów histologicznych i
uzyskanie minimum 5 punktów.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za zaliczenie praktyczne - l0 pkt.
Liczba zaliczeń : 2 zaliczenia.
Maksymalna ilość punktów możliwa do osiągnięcia w semestrze - 20pkt.

Zaliczenie semestru: warunek to osiągniecie 60% punktów za sprawdziany ćwiczeniowe czyli 32 punkty ćwiczeniowe, oraz 60% punktów za zaliczenia cząstkowe czyli 36 punktów, a także osiągnięcie minimum punktowego za sprawdziany praktyczne – 12 punktów.

Do zaliczenia semestru należy uzyskać minimum 80 punktów. Warunkiem zaliczenia jest również przedstawienie prawidłowo prowadzonego zeszytu do ćwiczeń z rysunkami preparatów.

UWAGA! Każda nieobecność nieusprawiedliwiona minus 3 pkt.
Student może mieć maksymalnie 1 nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach w
czasie całego cyklu nauczania histologii.
Student ma możliwość zaliczania materiału z ćwiczeń u asystenta prowadzącego w przypadku
nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim w tygodniu następującym po
nieobecności, niezaliczenia w wyznaczonym terminie zaległego ćwiczenia skutkuje utratą 3 punkty.

Studenci, którzy nie zdobyli wystarczającej liczby punktów do zaliczenia semestru — piszą po zakończeniu danego semestru, poprawkowy test sprawdzający obejmujący zagadnienia z wykładów i ćwiczeń.
5.Zaliczanie zaległych testów ćwiczeniowych i zaliczeniowych: Student ma możliwość poprawy niezaliczonych testów ćwiczeniowych i zaliczeniowych w trakcie ostatniego ćwiczenia poprawkowego lub dodatkowo w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą ćwiczenia. Student ma możliwość poprawy zaliczenia praktycznego w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zaliczenie w czasie 2 tygodni ćwiczeniowych następujących po niezdanym zaliczeniu. Do poprawy zaliczenia praktycznego student może podchodzić dwukrotnie.

6.Ocena postawy studenta jest dokonywana w semestrze przez osobę prowadzącą ćwiczenia. Ocenie podlega aktywność na ćwiczeniach, współpraca z osobą prowadzącą ćwiczenia oraz innymi studentami, jak również kultura osobista. W przypadku rażąco negatywnego zachowania student może zostać oceniony negatywnie.
7.Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń. Nie ma możliwości przenoszenia terminu ćwiczeń, zaliczeń oraz egzaminu końcowego. W wyjątkowych przypadkach (dni lub godziny rektorskie) zmiana terminu ćwiczeń oraz zaliczeń może nastąpić za zgodą Kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej
Wykłady:
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

1.   
Literatura podstawowa:
1.Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Redakcja: Maciej Zabel. Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner Wrocław 2013 rok.
Literatura uzupełniająca:
1.Histologia: W. Sawicki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2012 rok.
2.Kompendium Histologii. Cichocki T, Litwin JA, Mirecka J. WUJ, Kraków 2009
3.Histologia. Atlas cytologii i histologii. Sobotta / Hamersen. Tłumaczenie i opracowanie: Maciej Zabel.  Wydawnictwo  Elsevier Urban & Partner 2008 rok.

Program ćwiczeń i seminarium

System oceny punktowej


Powrót