Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Fizjoterapia

REGULAMIN
WYDZIAŁ Nauk o Zdrowiu
KIERUNEK:  FIZJOTERAPIA

1.  Zajęcia w Katedrze Histologii i Embriologii UM w Lublinie rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie według harmonogramu zajęć. Studenci obowiązani są posiadać: biały fartuch, obuwie zamienne lub ochraniacze.
2.  W trakcie seminariów studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe tkanek i narządów, omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem seminarium. Obowiązkowe jest posiadanie zeszytu do ćwiczeń z przedmiotu oraz zestawu kolorowych kredek.
3.  Zaliczenie przedmiotu biologia medyczna ma miejsce po zakończeniu cyklu zajęć wynikających z programu nauczania. Zaliczenie przedmiotu Biologia medyczna się na podstawie (§21 i §22 Regulaminu studiów):
a.  Zaliczenia testu zaliczeniowego, który odbędzie się na ostatnim wykładzie i osiągnięcia minimum punktowego 60%
b.  Zaliczenia sprawdzianu praktycznego, które odbędzie się na ostatnim seminarium(do zaliczenia niezbędne jest rozpoznanie 4 z 6 preparatów)
c.  Obecności na seminariach
d.  Prowadzenia zeszytu z wykonanymi prawidłowo rysunkami
e.  Pozytywnej oceny postawy studenta dokonanej przez osoby prowadzące zajęcia.

4.  Nieobecności nieusprawiedliwione:
Student może mieć maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną nieobecność  w czasie całego cyklu nauczania biologii medycznej. Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona stanowi podstawę do braku zaliczenia przedmiotu

5.  Nieobecności usprawiedliwione:
Student może mieć maksymalnie jedną usprawiedliwioną nieobecność  w czasie całego cyklu nauczania biologii medycznej.
W przypadkach losowych, których skutkiem jest większa liczba usprawiedliwionych nieobecności o kontynuacji nauki decyduje Kierownik Katedry.
Usprawiedliwienie nieobecności stanowią:
a.  Zaświadczenia lekarskie
b.  Zaświadczenia Dziekana lub Prorektora ds. Kształcenia (nieobecność ta nie jest wliczana do limitu nieobecności usprawiedliwionych).
Usprawiedliwienie na podstawie zaświadczenia lekarskiego student przedstawia w ciągu 7 dni od zaistniałej nieobecności. Po tym okresie zaświadczenia nie będą honorowane.

6.  Brak zaliczenia przedmiotu dotyczy studentów którzy:
a.  Przekroczyli liczbę nieobecności wymienioną w punkcie 4 i 5 regulaminu
b.  Wykazują brak postępów w nauce
c.  Uzyskali negatywna ocenę dotyczącą postawy studenta.

7.  Ocena postawy studenta jest dokonywana w każdym semestrze przez osobę prowadzącą zajęcia. Ocenie podlega aktywność na zajęciach, współpraca z osobą prowadzącą zajęcia oraz innymi studentami, jak również kultura osobista. W przypadku rażąco negatywnego zachowania student może zostać oceniony negatywnie.

8.  Nie ma możliwości odrabiania zajęć, lub przenoszenia ich terminów. W wyjątkowych przypadka o zmianach decyduje Kierownik Katedry.

9.  Wynoszenie z sal ćwiczeniowych mikroskopów lub ich części, jak również preparatów jest zakazane.

10. Wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych będących własnością Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii za pomocą aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych jest zabronione.

11. Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie zajęć jest niedozwolone , w trakcie tych zajęć studenci są proszeni o ich wyłączenie.

12. Cykl nauczania kończy się zaliczeniem z oceną, która jest zależna od ilości zgromadzonych punktów:

13. Pracownicy Katedry nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste  pozostawione na terenie Zakładu.

14.  Wszystkie skargi i wnioski studenci mogą składać formie pisemnej lub ustnej do Kierownika jednostki.ZALICZENIE PRZEDMIOTU:

Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest zaliczenie sprawdzianu praktycznego.
Ocena z przedmiotu Biologia medyczna uzależniona jest od liczby punktów uzyskanych na zaliczeniu końcowym;

>91 %      5
86-90%    4,5
76-85%    4
71-75%    3,5
61-73%    3
<60 %      2

Program zajęć


Powrót